Všeobecné podmínky studia

Provozovatel

Provozovatelem Pole dance studia Destiny je Destiny Anděl s. r. o., Nádražní 56/106, Praha 5, IČ: 02810808.

Provozní řád studia a všeobecné obchodní podmínky

  1. V provozovně Pole dance studia Destiny platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

  2. Konání lekcí se řídí rozvrhem. Lekce se konají i ve dnech státních svátků, v případě, že není avizováno jinak. Na lekci se dochází cca 10 minut před jejím začátkem.

  3. Účastníci lekcí by s sebou neměli nosit cenné věci ani větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos mají, je nutné je vzít s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Studio nenese zodpovědnost za případné ztráty.

  4. Přihlášením na lekci účastník prohlašuje, že je starší 18-ti let. Osoby mladší 18-ti let jsou povinny s sebou na lekci donést písemný souhlas svého zákonného zástupce. Bez tohoto souhlasu jim nebude umožněn vstup na lekci.

  5. Přihlášením se na lekce, workshopy či na jinou akci (focení kurzistek, soustředění a kempy atd.), kterou pořádá studio Destiny, stvrzuje účastník, že je na akci na vlastní nebezpečí a jakýkoli risk, či případný úraz související s tou kterou náplní, je předmětem účastníkovy osobní zodpovědnosti. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

  6. V průběhu lekce je přísně zakázáno nosit prstýnky, řetízky, hodinky, visací náušnice, piercing v pupíku nebo jiné šperky, které by mohly během cvičení poškodit tyč, obruč nebo způsobit zranění. V případě poškožení vybavení studia si může studio Destiny nárokovat uhrazení způsobené škody.

  7. O nekonání se lekce ze závažných důvodů bude účastník informován formou SMS či emailem.

    Zdravotní stav

  8. Odesláním přihlášky na lekci účastník prohlašuje, že mu není známa žádná překážka jeho zdravotního stavu, která by mu jakýmkoliv způsobem bránila v účasti na lekci, a lekce se účastní na vlastní nebezpečí. Pole dance tudio Destiny zásadně nedoporučuje účast na lekcích bez předchozí konzultace s lékařem zejména:

a) osobám se srdečním onemocněním či osobám, které prodělaly infarkt,

b) osobám trpícím poruchami krevního tlaku, cukrovkou či astmatem,

c) těhotným ženám nebo ženám do 2 měsíců po porodu,

d) osobám trpícím epilepsií či onemocněním nervového systému,

e) osobám s omezenou pohyblivostí či vážnou oční vadou,

f) osobám, které v posledních 6 měsících podstoupily operaci,

g) osobám dlouhodobě užívajícím léky na předpis,

h) osobám závislým na návykových látkách.

Jakoukoliv změnu zdravotního stavu či zdravotní omezení, která by mohla omezit schopnost zúčastnit se lekce, je účastník povinen neprodleně oznámit lektorovi.

V případě pochybností o zdravotním stavu účastníka je taneční studio Destiny oprávněno podmínit účast na lekci předložením lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro účast na dané lekci či kurzu. Taneční studio Destiny nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, újmu na zdraví či škody na majetku vzniklé během lekce.

Platba

Platbu za zakoupenou permanentku, workshop, lekci či pronájem je nutno uhradit nejpozději do 7 dnů od rezervace či objednání na účet č. 2700567242/2010. Jako variabilní symbol se uvádí telefonní číslo účastníka, které má ve svém zákaznickém účtu v rezervačním systému uvedeno jako kontaktní. Držitelé voucheru neplatí na účet nic, platba byla již uhrazena při zakoupení voucheru. Pokud držitel voucheru daný poukaz nevyužije během doby platnosti, která je na voucheru vždy uvedena, stává se voucher neplatným. Držitel multisport karty neplatí za lekce žádný doplatek, pouze se při uplatnění karty prokáže na recepci občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. 

Storno podmínky

Podmínky pro pravidelné kurzy

Peníze za pravidelné kurzy jsou za všech okolností nevratné. Peníze za kurz (dále “kurzovné”) jsou splatné 7 dní od rezervace. Platba je možná nejpozději v den začátku kurzu přímo ve studiu platbou v hotovosti či kartou, avšak po předchozí domluvě se studiem. Storno do 14 dnů od jejího zakoupení je možné, ale studio si strhává 25% z celkové částky. 

Podmínky pro vstupové permanentky

Peníze za vstupovou permanentku jsou za všech okolností nevratné. Storno do 14 dnů od jejího zakoupení je možné, ale studio si strhává 25% z celkové částky permanentky. Vstupová permanentka je nepřenosná a je vystavována na konkrétní jméno.

Podmínky pro permanentky na soukromé (individuální) lekce

Peníze za nevyužité lekce jsou vratné v případě, že se daný účastník zranil či dlouhodobě onemocněl a má zakázanou fyzickou aktivitu a přílišnou zátěž, a to v případě, že tento problém oznámil lektorce studia Destiny okamžitě po zjištění. Na zpětné storno nebude brán zřetel a peníze propadají. Maximální doba pro využití zakoupené permanentky je 6 měsíců. Po uběhnutí této doby nevyužité lekce zanikají bez nároku na pozdější využití.

Podmínky pro workshopy s českými lektorkami

Storno workshopu je možné do 7 dnů před termínem workshopu. V případě storna později než 7 dnů před termínem konání workshopu si studio účtuje 100% storno poplatek. Pokud za sebe účastnice najde náhradnici, storno poplatek není účtován.

Podmínky pro workshopy se zahraničními lektorkami

Storno workshopu je možné do 20 dnů před termínem workshopu. V případě storna později než 20 dnů před termínem konání workshopu si studio účtuje 100% storno poplatek. Pokud za sebe účastnice najde náhradnici, storno poplatek není účtován.

Podmínky pro dárkové vouchery

Při zakoupení dárkového voucheru vracíme peníze v plné výši do 14 dnů od jeho zakoupení. Po uplynutí 14 dnů si Pole dance studio Destiny účtuje storno poplatek 25%. Po uplynutí platnosti voucheru celá částka propadá.

Absence

Odhlásit z jednorázové lekce se může každý účastník odhlásit sám přes svůj zákaznický účet v rezervačním systému, a to nejpozději 12 hodin před začátkem dané lekce.

Pokud na lekci účastník nedorazí a není držitelem vstupové permanentky, je mu účtován poplatek ve výši 100%. Pokud nedorazí bez včasného stornování lekce 3x, aniž by zaplatil storno poplatky, bude uveden na blacklist v zákaznickém účtu a další rezerevace mu budou zablokovány.

Pokud na lekci účastník nedorazí a je držitelem vstupové permanentky, lekce se sama z permanentky strhne a účastník nemusí nic doplácet. 

Povinnosti účastnic lekcí a workshopů

Účastník je povinnen přijít na lekci včas. V případě pozdního příchodu je povinen se sám důkladně zahřát a protáhnout.

Účastník lekcí je povinnen poslouchat pokynů lektorky a dávat pozor, když lektorka vysvětluje problematiku té které věci. Žádáme účastníky, aby se z důvodu vlastní bezpečnosti a též i bezpečnosti lektorky vyvarovali jakékoliv nepozornosti, například z důvodu řešení si soukromých věcí na mobilních telefonech. Mobilní telefony jsou ve studiu v průběhu lekce vítané pouze za účelem focení a natáčení pokroků.

Účastník je povinnen s sebou mít na lekci čistý ručník. 

Účastník lekcí je povinnen si po sobě uklidit místo cvičení a použité pomůcky, např. otřít tyč, uklidit židli, srolovat podložku na protahování, odnést používaný hadřík sloužící k utírání tyče atd.

Účastník lekcí je povinnen s sebou z tanečního sálu odnést vše, co do něj nepatří (například použité kapesníčky, nedopité pití v lahvi atd.) a to následně vyhodit do koše. Pokud je ve studiu tříděn plast, účastník je povinen nedopité pití, které si nezamýšlí vzít s sebou domů, vylít do umyvadla či wc, lahev zmačkat a vyhodit do určeného koše na plasty.

Poskytnutí osobních údajů

Účastník lekcí a akcí pořádaných Pole dance studiem Destiny prohlašuje svou rezervací té které lekce a registrací do rezervačního systému studia Destiny, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli tanečního studia Destiny jako správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (tj. do dovolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle paragrafů 2 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

Na telefonní číslo toho kterého účastníka budou chodit SMS o zrušení lekcí.

Pole dance studio Destiny nezodpovídá za doručení sms týkající se zrušení či přesunu lekce. Účastník je povinnen kontrolovat, jestli jeho účet v rezervačním systému obsahuje správné telefonní číslo, na kterém je k zastižení.

Na email toho kterého účastníka bude Pole dance studio Destiny pravidelně či nahodile zasílat newslettery s novinkami týkající se pouze dění v komunitě či ve studiu. V případě, že účastník o takové informace nemá zájem, může si zasílání emailu zrušit automaticky ve svém zákaznickém účtu v rezervačním systému.

Další ustanovení

Pole dance studio Destiny si vyhrazuje právo v nutných případech zrušit jakýkoli kurz, lekci nebo jinou akci před jejím začátkem či v jejím průběhu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou účastníkům vráceny jimi uhrazené finance v plné výši (pokud dojde ke zrušení před začátkem akce), nebo v poměrné výši (pokud dojde ke zrušení v průběhu akce), nebo jim bude nabídnuta jiná adekvátní náhrada. 

Pole dance studio Destiny může využít svého práva vyloučit z akce či lekce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.

Pole & dance studio Destiny si vyhrazuje právo všeobecné podmínky doplňovat či jinak měnit.

Přihlášením na kurz nebo jinou akci účastnice potvrzuje, že je seznámena a souhlasí s podmínkami účasti výše uvedenými, stejně tak s provozem studia.